Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Skatteankestyrelsen

19. januar 2017

Hvad er Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsens grundlæggende funktion er at sikre retssikkerheden på skatteområdet. Derfor står Skatteankestyrelsen for at forberede alle sager, som skal afgøres i klageinstanserne, og dermed danne et solidt grundlag, hvorpå disse henholdsvis skatteankenævnene og Landsskatteretten kan træffe deres afgørelser.

Skatteankestyrelsen er desuden den instans under skatteministeriet, som behandler og afgør sager omkring afgørelser truffet af SKAT, Skatterådet og andre myndigheder, samt øvrige sager, som ikke afgøres i nævnene eller Landsskatteretten.

Hos Aagaard Lund tager vi os af alle klagesager mod SKAT. Vi tager os af din sag fra start til slut og sørger for, at din sag bliver behandlet korrekt og i den mest hensigtsmæssige instans.

 

Organisering i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed i Skatteministeriet, på linje med Landsskatteretten. Under Skatteankestyrelsen hører de 19 skatteankenævn.

Skatteankestyrelsen består af ét sekretariat, som øverst inkluderer en direktion. Direktionen dækker over en stabsafdeling, en vurderingsafdeling og en skatteafdeling. Hver afdeling har en længere række underafdelinger og fagkontorer, som varetager forskellige områder for skat, jura, økonomi og administration.

Skatteankestyrelsens sekretariat betjener de to klageinstanser; skatteankenævnene og Landsskatteretten.

 

Kan jeg klage til Skatteankestyrelsen?

Alle klagesager over SKAT skal forbi Skatteankestyrelsen i første omgang, hvorefter disse uddelegeres til behandling i de rette instanser, herunder skatteankenævnene og Landsskatteretten.

 

Skatteankestyrelsens opgaver

Skatteankestyrelsens opgaver består i følgende:

-          At modtage klager, som afgøres af et skattenævn, vurderingsnævn, motorankenævn eller Skatteankestyrelsen selv

Alle klager i over SKATs afgørelser skal i første omgang indsendes til Skatteankestyrelsen. Skulle en klage ved en fejl i første omgang blive sendt til anden instans, vil denne automatisk blive sendt videre til Skatteankestyrelsen. Hvis klagen modtages i en anden instans indenfor klagefristen, anses denne stadig for rettidig, selvom den først modtages i Skatteankestyrelsen efter fristens udløb.

-          At visitere de klager, der sendes ind

Skatteankestyrelsen foretager visitering af klager. Visitering betyder i denne sammenhæng, at fordele klagerne til behandling ved de mest hensigtsmæssige instanser. Inden klagerne visiteres, har Skatteankestyrelsen mulighed for at indhente flere oplysninger om sagen, som denne ser nødvendig for at udpege det mest hensigtsmæssige sted for behandling.

Derudover har Skatteankestyrelsen berettigelse til at ændre visiteringen for klager, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse, hvis denne vurderer klagen er bedre tjent afgjort af en anden myndighed.

-          At træffe afgørelser i de sager, som visiteres til Skatteankestyrelsen selv

I visse tilfælde visiteres klagesager til Skatteankestyrelsen selv. Disse sager er typisk gjort op af alle øvrige sager, som ikke har relevans for behandling i skatteankenævnene og Landsskatteretten.

-          At yde sekretariatsbistand.

Sidst er det Skatteankestyrelsens opgave at stille sekretariatsbistand til rådighed for skatte-, vurderings- og motorankenævn samt Landsskatteretten.

 

Skatteankestyrelsens sagsbehandling

Sagsfremstilling

For alle klager Skatteankestyrelsen modtager, gælder det, at der skal udarbejdes en sagsfremstilling. Sagsfremstillingen skal indeholde følgende:

-          En redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold, som kunne blive relevante at tage i betragtning i forhold til en afgørelse

-          Oplysninger omkring den afgørelse, som ovenstående informationer fører til ved en vurdering i Skatteankestyrelsen

-          En begrundelse af afgørelsen, som opfylder forvaltningslovens krav til en sådan.

 

Møde med sagsbehandler

Når man indsender en klage til Skatteankestyrelsen er man berettiget mulighed for at drøfte denne med en sagsbehandler. Det er både muligt at bede om et sådant møde ved at skrive dette i selve klagen, når man sender denne, eller ved efterfølgende at kontakte Skatteankestyrelsen.

Man indkaldes til et møde, så snart en ledig sagsbehandler har sat sig ind i sagen. Mødet med sagsbehandleren kan foregå via telefonen eller ved fysisk fremmøde på en af Skatteankestyrelsens afdelinger (Haderslev, Silkeborg og København).

På mødet er det muligt for klager at stille sagsbehandleren spørgsmål, forklare og uddybe visse aspekter i sagen, og komme med et bud på hvordan denne mener, at sagen bør afgøres.

Til mødet kan man desuden vælge at medbringe en repræsentant eller vælge en repræsentant/fuldmægtig at gennemføre mødet på egne vegne. Derudover er det også tilladt at medbringe en såkaldt bisidder til mødet, fx en ven eller et familiemedlem.

 

Hvad koster det at klage?

Ved alle klager opkræves et klagegebyr på 400 kroner. I forbindelse med sager om årsomvurdering, skal klager ikke betale en klageafgift ved indsendelse af klagen. Klageafgiften betales i dette tilfælde først, når Skatteankestyrelsen eftersender et indbetalingskort. Hvis klagen derimod går på, at SKAT ikke ønsker at genoptage en ejendomsvurdering, skal klageafgiften betales ved indsendelse af klagen.

Som privatperson har man desuden krav på at få omkostningsgodtgørelse for eventuelle udgifter i forbindelse med en klagesag. Vindes den pågældende klagesag, eller får medhold i overvejende grad, godtgøres det fulde beløb, som klager har brugt på rådgivere m.m. Hvis sagen skulle tabes, godtgøres alligevel 50% af omkostningerne ved denne.

 

Vi fører din skattesag

Hos Aagaard Lund har vi stor erfaring med klagesager til SKAT. Vi fører din sag fra start til slut, og tager os af alt praktisk og juridisk i processen – alt sammen i tæt samarbejde med dig.

Kontakt Aagaard Lund i dag og vær sikret det bedste udgangspunkt for din klagesag.