Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Landsskatteretten

19. januar 2017

Hvad er Landsskatteretten?

Landsskatteretten er det øverste administrative klageorgan på områderne for skat, afgift og ejendomsvurdering. Landsskatteretten er en del af Skatteministeriet, men fungerer i sin sagsbehandling uafhængigt af dette. Derfor er Landsskatteretten ikke en domstol, men et nævn.

Hos Aagaard Lund er vi specialister i klagesager vedrørende SKAT. Vi kan hjælpe dig med det bedste udgangspunkt for at tage din sag til Landsskatteretten.

 

Landsskatterettens organisering

Landsskatteretten består af en ledende formand, et antal retsformænd, 30 ordinære medlemmer og 4 motorsagkyndige medlemmer. Folketinget udpeger 11 af de ordinære medlemmer af Landsskatteretten, mens skatteministeren udpeger de resterende 19 medlemmer.

Af de 19 medlemmer udpeget af skatteministeren gælder det, at mindst 11 af disse skal være dommere. Endvidere skal mindst én af de 19 udpegede medlemmer repræsentere erhvervslivet, ligesom mindst én skal repræsentere lønmodtagerne.

Skatteministeren udpeger desuden de 4 motorsagkyndige medlemmer, hvoraf to skal repræsentere bilbranchen og to Trafikstyrelsen.

 

Hvad kan jeg klage over til Landsskatteretten?

Landsskatteretten er øverste klageinstans på områderne for skat, afgift og ejendomsvurdering. I Landsskatteretten afgøres klager vedrørende skatteansættelser for selskaber. Derudover behandler Landsskatteretten klager for personer og dødsboer, hvis disse parter ønsker deres sag behandlet her eller fordi sagen er af principiel karakter.

Derudover behandler Landsskatteretten følgende slags sager:

-          Klager, der sendes videre til Landsskatteretten

-          Klager, der vælges behandlet i Landsskatteretten

-          Afgørelser truffet af SKAT (og ikke Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsnævn eller et motorankenævn)

-          Afgørelser truffet af Skatterådet

-          Afgørelser indbragt af skatteministeren, truffet af Skatterådet, indeholdende stillingtagen til et EU-retligt spørgsmål

-          Klager, som anden lovgivning har henlagt til Landsskatteretten.

Når man i første omgang indsender en klage til Skatteankestyrelsen, vil denne i de fleste tilfælde vende tilbage med et svar om, at denne klage bør behandles i dit lokale skatteankenævn. Det er dog altid en mulighed at vælge at få sin sag behandlet i Landsskatteretten fra start.

 

Hvem kan klage til Landsskatteretten?

For Landsskatteretten gælder, at både fysiske personer og dødsboer kan indbringe en klage. Hvis man ikke ønsker at føre sin egen sag, eller blot ønsker rådgivning til denne, er det muligt at lade en skatteadvokat eller konsulent bistå eller føre ens sag.

Tidligere var det muligt for fysiske personer og dødsboer at få sin klage behandlet op til to gange. Dette forudsatte dog, at der i første omgang var klaget til et skatteankenævn, hvorefter der var mulighed for at indbringe sagen for Landsskatteretten. Denne adgang til to-instans klagebehandling blev dog ophævet ved en lovændring fra og med 1. januar 2014, således at man nu kun kan få sin klage behandlet én gang i det administrative klagesystem.

Fristen for klager til Landsskatteretten (via Skatteankestyrelsen) er 3 måneder fra den dag man modtager den afgørelse, som man ønsker at påklage. Kravene til en klage til Landskatteretten er:

-          Klagen skal være skriftlig og begrundet

-          Klagen skal være vedlagt den afgørelse, der påklages

-          Klagen skal være vedlagt den sagsfremstilling, som ligger til grund for afgørelsen

-          Klagen skal indeholde de dokumenter, som klager ønsker at påberåbe som beviser.

 

Hvordan forløber klageprocessen i Landsskatteretten?

Sagsfremstilling

Landsskatteretten modtager først sagen fra Skatteankestyrelsen, når Skatteankestyrelsen har udarbejdet en sagsfremstilling og et forslag til afgørelse af den pågældende sag. Sagsfremstillingen indeholder som minimum følgende oplysninger:

-          Klagers identifikationsoplysninger

-          Sammenhæng mellem ansættelse og påstand opgjort i tal

-          Klagespecifikation med redegørelse for hvert klagepunkt

-          Redegørelse af sagens faktiske omstændigheder

-          Forslag til afgørelse indeholdende henvisning til relevante lovregler

Hvis Landsskatteretten fuldt ud kan imødekomme klagen, udarbejdes der ikke en sagsfremstilling. Ligeså behøves der ingen sagsfremstilling udarbejdet, hvis Landsskatteretten og sagens parter er enige om afgørelsen.

I forbindelse med sager, hvor klagen afvises, står Skatteankestyrelsen for at udarbejde en sagsfremstilling, der begrænses til at omfatte klagens indhold og sagens faktiske forhold.

 

Syn og skøn

Når en klage indbringes for Landsskatteretten kan der kræves syn og skøn udmeldt. Syn og skøn betyder, at man anmoder om en uafhængig, kyndig fagmands vurdering af sagen. Skatteankestyrelsen anmoder typisk en fagperson indenfor klagens område om at besvare nogle spørgsmål og foretage en professionel undersøgelse. Dette foretages med udgangspunkt i et såkaldt ’skønstema’, det vil mere konkret sige en række spørgsmål med underkategorier, som parterne er blevet enige om at formulere til skønsmanden. Herefter udarbejder skønsmanden en skønserklæring, som en er skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som skønstemaet stiller.

 

Syn og skøn kan dog ikke udmeldes i sager vedrørende efterprøvelse af passivposter, vurdering af fast ejendom og registrering af køretøjer.

 

Besigtigelse af fast ejendom eller besigtigelse af køretøj

I klagesager vedrørende vurdering af fast ejendom, kan Landsskatteretten kræve en besigtigelse af den pågældende ejendom, hvor besigtigelsen vil tælle som afholdelse af et retsmøde. Ligeså kan Landsskatteretten vælge at udføre en besigtigelse af et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

 

Retsmøde

Som klager ved Landsskatteretten er det altid muligt at anmode om et møde, men man har ikke retskrav på dette. Hvis anmodningen imødekommes, indkalder Landsskatteretten til et retsmøde.

Landsskatteretten kan vælge at afholde et retsmøde med klager hvis:

-          Klager personligt har anmodet om et retsmøde

-          SKAT har anmodet om et retsmøde

-          Landsskatteretten finder et retsmøde relevant

På retsmødet har klager ikke krav på at udtale sig mundtligt overfor Landsskatteretten, men kan på forhånd anmode om denne mulighed. Dog har klager ret til en mundtlig forhandling med Skatteankestyrelsens sagsbehandler.

 

Afgørelse

Inden Landsskatteretten kan træffe en endelig afgørelse omkring en sag, henføres denne til en af de to sagsgrupper, som den ledende retsformand har fastlagt. De to sagsgrupper behandler henholdsvis sager vedrørende principielle sager, herunder sager som behandles på retsmøder, og øvrige sager. I hvilken sagsgruppe sagen ender, afgør hvordan Landsskatteretten træffer afgørelse.

De principielle sager afgøres med deltagelse af mindst 3 retsmedlemmer, hvor der heraf skal indgå mindst én retsformand. De øvrige sager afgøres efter den ledende retsformands bestemmelse og med deltagelse af ansatte i Skatteankestyrelsen.

 

Overspringelsesreglen

Hvis det er mere end 6 måneder siden klager har indbragt sin klage for Landsskatteretten og denne endnu ikke har truffet en afgørelse, har klager som udgangspunkt ret til at indbringe sin klage for domstolene. Dette gælder dog ikke i visse tilfælde, for eksempel hvor klager allerede har modtaget et forslag til afgørelsen.

 

Koster det noget at klage?

Ved indsendelse af en klage til Landsskatteretten via Skatteankestyrelsen pålægges et klagegebyr. I 2017 er klagegebyret til 400 kroner. Det er dog muligt at få omkostningsgodtgørelse til alle sine rådgiverudgifter, hvis man får fuldt medhold i klagen.

 

Din specialist i klager over SKAT

Aagaard Lund er din rådgiver og støtte gennem alle faser af en klagesag. Alt vi behøver at vide er, hvad SKAT har afgjort i dit tilfælde. Herfra fører vi din sag, og tager os af alt det praktiske omkring papirarbejde m.m., alt sammen i tæt kontakt med dig.

Kontakt os allerede i dag, og giv dig selv det bedste udgangspunkt for at for behandlet din klage.