Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Omkostningsgodtgørelse for skattesager

19. januar 2017

Hvad betyder omkostningsgodtgørelse?

Når du klager i skatte- og afgiftssager, har du mulighed for helt eller delvist at få omkostningsgodtgørelse for de udgifter, du har afholdt i forbindelse med førelse af din sag. Omkostningsgodtgørelse betyder, at du reelt får mulighed for at få dækket de udgifter, som din skattesag har kostet dig.

AL SKAT er din professionelle rådgiver i klagesager vedrørende SKAT. I forbindelse med sagen kan du få godtgørelse til dækning af vor regning.

 

Hvilke udgifter dækker omkostningsgodtgørelsen?

Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med skattesager dækker betaling af skatteadvokat, rådgivere m.m. Hvilke og hvor mange udgifter man har ved en skattesag, afhænger af sagens type og omfang.

Eksempelvis kan man ved en skattesag få dækket omkostningerne til:

-          Honorar til juridisk rådgiver, fx advokat og/eller revisor

-          Omkostninger ved syn og skøn

-          Udgifter i forbindelse med frembringelse af bevismateriale og sagkyndige dokumenter til at underbygge din sag.

Omkostningsgodtgørelse dækker dog ikke klageafgiften på 400 kroner.

 

Har jeg ret til omkostningsgodtgørelse?

Alle der fører en skatte- eller afgiftssag har ret til omkostningsgodtgørelse. Du vil som udgangspunkt være berettiget til omkostningsgodtgørelse, hvis:

-          du vil klage over en afgørelse fra Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen

-          myndighederne har inddraget dig i den pågældende sag

-          du er anerkendt som part i sagen.

I relation til omkostningsgodtgørelse taler man om, at klager kan få fuldt medhold eller medhold i overvejende grad i sin klage. Medhold i overvejende grad vil blot sige, at du har fået ’ret’ i mere end 50% af din klage. Der kan så være nogle mindre punkter, som du ikke fik medhold i. Men i begge tilfælde godtgøres alle de udgifter, du har haft ved at føre sagen.

Får man ikke fuldt medhold, det vil sige kun delvist medhold – og altså ikke i overvejende grad, dækkes halvdelen af udgifterne til sagen.

Sidst gælder det, at man har ret til omkostningsgodtgørelse, selvom en sag ikke er afgjort endnu. Hvis man eksempelvis har haft mange omkostninger til sagkyndig, kan man, inden sagen afgøres, få dækket 50% aconto. Vær dog opmærksom på, at godtgørelse skal tilbagebetales, hvis ikke man får medhold i sagen.

 

Hvilke sager berettiger mig til omkostningsgodtgørelse?

Du er berettiget til omkostningsgodtgørelse, hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af følgende situationer:

-          Du har klaget til Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen

-          Du er part i en sag, som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten

-          Du er part i en sag, som Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen er blevet pålagt at genoptage

-          Hvis du er part i en af de tre ovenstående eksempler på sager, og denne enten bliver indbragt for domstolene eller indbragt til domstolsprøve

-          I visse tilfælde, hvis du er part i en sag vedrørende hjemvisning

-          Du er part i en sag, der bringes for EU-domstolen

-          Du er part i en sag om ophævelse af dobbeltbeskatning med regulering af forbundne foretagenders overskud.

 

Modsat gælder det, at man ikke kan få omkostningsgodtgørelse, hvis en sag har været for Landsskatteretten og dennes retsformand har bestemt at sagen skal afgøres i Skatteankestyrelsen.

Sådanne tilfælde omfatter typisk klagesager vedrørende:

-          Told

-          Registrering af køretøjer

-          Arbejdsgiverkontrol

-          Visse afgiftssager, fx registrering og regnskabspligt.

 

Hvordan ansøger jeg om omkostningsgodtgørelse?

For at få omkostningsgodtgørelse skal man ansøge om dette ved SKAT. Til selve ansøgningen udfyldes en blanket, som kan findes på SKATs hjemmeside.

Sammen med blanketten skal der medsendes samtlige betalte regninger/fakturaer for de økonomiske omkostninger, man har haft ved at føre den pågældende sag.

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal som minimum indeholde:

-          De oplysninger, som den formelle blanket til omkostningsgodtgørelse kræver

-          Udtalelsen fra den administrative instans

-          Den/de regning(er), der ansøges om godtgørelse for, herunder en kortfattet beskrivelse af det udførte arbejde, antal timer brugt pr. instans pr. klagepunkt.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af det af sagkyndige udførte arbejde og en angivelse af dennes timeantal brugt pr. klagepunkt. Hvis der ansøges om omkostningsgodtgørelse ved flere instanser, skal de regninger, som du søger godtgørelse for, opdeles efter udgift pr. instans samt (et bud på) det samlede antal timer brugt pr. instans pr. klagepunkt.

Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal være underskrevet af dig og din sagkyndige. Endvidere gælder det for omkostningsgodtgørelse, at retten til denne bortfalder tre år efter at en sag er afsluttet og fristen for prøvelse ved anden instans er udløbet.

 

Du kan få godtgjort vore omkostninger

AL SKAT er din rådgiver i sager mod SKAT. Som du ved nu, er alle privatpersoner berettiget godtgørelse for omkostninger til rådgivere i klagesager.

Få det bedste faglige udgangspunkt for at føre sagen samt omkostningsgodtgørelse for udgifterne herved – kontakt os allerede i dag.