Kompetent skatterådgivning
Ring til os på +45 70 70 18 99

Blog

Skatteankenævnet

19. januar 2017

Hvad er skatteankenævnet?

Skatteankenævnet er den lokale klageinstans for afgørelser foretaget af SKAT.

En sådan afgørelse vil typisk dreje sig om skatteansættelse. Skatteansættelse er betegnelsen for den årlige fastsættelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af indkomstskat hos personer, dødsboer og selskaber. Det vil med andre ord sige, at skatteankenævnet er den instans, hvor du som skatteyder kan henvende dig, når du vil klage over en afgørelse fra SKAT, f.eks. i forbindelse med din personlige eller virksomhedens, skatteansættelse.

Aagaard Lund er dit bedste udgangspunkt for at føre sagen ved skatteankenævnet. Vi er specialister i klagesager vedrørende SKAT og kan hjælpe dig så smertefrit som muligt gennem hele forløbet.

 

Skatteankenævnets organisering

Der findes 19 skatteankenævn i Danmark, som hver især dækker over én eller flere kommuner. Hvert nævn tildeles et bestemt antal medlemmer afhængig af kredsens geografiske størrelse og antal beboere. Medlemmerne af hvert skatteankenævn udpeges af skatteministeren efter en indstilling fra kommunalbestyrelsen.

En klager er tilknyttet det skatteankenævn, i hvis kreds denne er boende, død eller fraflyttet ved udløbet af det af SKAT behandlede indkomstår.

Skatteankenævnet fungerer på lige fod med henholdsvis vurderings-, motor- og fællesankenævnet.

 

Hvad kan jeg klage over til skatteankenævnet?

Hvis man er uenig i en af SKATs afgørelser, kan man klage til skatteankenævnet via Skatteankestyrelsen. De typiske klager til skatteankenævnet vedrører typisk påstande om fejl i årsopgørelser, dog behandles klager over andre af SKATs afgørelser også i denne instans.

For alle klager gør det sig gældende, at disse skal være skriftlige og begrundede. Dernæst er det vigtigt, at klagen er modtaget i Skatteankestyrelsen senest tre måneder efter at man har modtaget afgørelsen fra SKAT.

Når man ønsker at klage til skatteankenævnet, skal klagen som nævnt i første omgang indsendes til Skatteankestyrelsen. Klagen modtages i Skatteankestyrelsen, som sørger for at forberede den pågældende sag, inden denne sendes videre ud til behandling i det lokale skatteankenævn.

 

Hvordan forløber en klageproces?

Sagsfremstilling

Når Skatteankestyrelsen modtager en klage, bliver der påbegyndt en sagsbehandling. Denne indbefatter til sidst, at der udarbejdes en sagsfremstilling. I sagsfremstillingen kommer Skatteankestyrelsen med sit forslag til en afgørelse, som sendes til udtalelse hos både klager og SKAT. Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde oplysninger om:

-          Identifikationsoplysninger på klager

-          Sammenhæng mellem skatteansættelse og påstand op gjort i tal, hvor dette er relevant

-          Klagens indhold og specifikke klagepunkter

-          Redegørelse af sagens omstændigheder

-          Forslag til afgørelse

-          Henvisning til lovregler (relevante paragraffer i lovgivningen)

Der findes imidlertid tilfælde, hvor en sagsfremstilling kun udarbejdes delvist eller slet ikke udarbejdes. I forbindelse med en afvisning af en klage udarbejder Skatteankestyrelsen en sagsfremstilling begrænset til oplysninger om baggrunden for afvisningen.

Når Skatteankestyrelsen fuldt ud kan imødekomme en klage, og klager dermed indstilles til medhold i sagen, udarbejdes der ikke en sagsfremstilling.

 

Møde med sagsbehandleren

Før udsendelse af sagsfremstillingen inviteres normalt til et møde med den pågældende sagsbehandler, hvor klager i forvejen har fået mulighed for skriftligt at komme med bemærkninger til sagen.

 

Afgørelse

Inden det lokale skatteankenævn træffer en endelig afgørelse i en sag, kan nævnet indhente en udtalelse fra den kommunale skattemyndighed.

Skatteankenævnets afgørelse kan imødekomme klagers anbringender, men selvsagt også underkende disse helt eller delvist.

Men er der ikke er truffet en afgørelse i Skatteankenævnet inden for 6 måneder fra indgivelsen af klagen, har klager med visse undtagelser ret til at indbringe klagen for domstolene. Se hertil også afsnittet omkring Landsskatteretten.

Tilfælde som beskrevet ovenfor, hvor sagen overføres fra skatteankenævnet til domstolene på grund af manglende afgørelse, betegnes som ’overspringsreglen’, da man hermed springer et administrativt trin over i klageprocessen.

 

Anke

Når skatteankenævnet har afgjort en sag, er det ikke længere muligt for klager at anke til andre administrative myndigheder. Dog gælder det, at sager i visse tilfælde kan genoptages, f.eks. hvis der foreligges nye oplysninger for skatteankenævnet i sagen.

 

Koster det noget at klage?

Når man indsender en klage til skatteankenævnet, pålægges man at betale en klageafgift. I 2017 lyder klageafgiften på 400 kroner.

Hvis man vinder eller får delvis medhold i sin klage i skatteankenævnet, Landsskatteretten eller domstolene, er der dog mulighed for at få omkostningsgodtgørelse for udgifterne i forbindelse med sin skattesag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Forskellen på skatteankenævnet og Skatteankestyrelsen

Skatteankenævnet er organisatorisk en myndighed under Skatteankestyrelsen. Skatteankenævnet er den lokale instans, der sørger for den praktiske behandling af en skatteklagesag. Skatteankenævnet behandler typisk klagesager vedrørende ejendomsvurderinger og personskat.

Skatteankestyrelsen fungerer som den overordnede myndighed inden for skatteklageområdet, og Skatteankestyrelsen bygger som sekretariat tillige det juridiske grundlag, hvorpå skatteankenævnet og Landsskatteretten træffer afgørelser på i skattesager. Det er Skatteankestyrelsens opgave at forberede alle klager, som sendes til behandling hos skatteankenævnene.

 

Det bedste udgangspunkt

Hos Aagaard Lund er vi specialister i klager over SKAT. Vi kan tilbyde dig ekspertise gennem hele forløbet af din klagesag. Alt vi skal bruge er SKATs afgørelse af din sag, hvorefter vi kan føre din sag i tæt samarbejde med dig.

Giv dig selv det bedste udgangspunkt for at få en faglig, professional og effektiv behandling af din klagesag – kontakt Aagaard Lund i dag.